Gebruikersnaam:Paswoord:Blijf ingelogd:

Login

Werkgroepen

Erkenningscommissie


De Erkenningscommissie komt twee maal per jaar samen om advies te geven over aanvragen tot erkenning. Op basis van het advies van deze commissie beslist het bestuur op de eerste daarop volgende bestuursvergadering over de erkenning. Meer informatie vind je bij 'Word Lid'.  De voorzitter van de erkenningscommissie kan je rechtstreeks contacteren op erkenningscommissie@vvcepc.be.

Deontologische Commissie


Met klachten in verband met een cliëntgerichte psychotherapeut(e) of counselor kan men zich wenden tot de Deontologische Commissie. Meer informatie is te verkrijgen op het secretariaat: secretariaat@vvcepc.be.


Werkgroep Focussen Vlaanderen


Deze werkgroep wil kennis en kunde rond focussen in Vlaanderen samen brengen en een ontmoetingsplek creëren met als doel het focussen en het experiëntiële/belevingsgerichte gedachtegoed verder te verspreiden binnen en buiten de psychotherapiewereld in Vlaanderen. Concreet betekent dit dat ze de onderlinge contacten van focussers, van focustrainers en de contacten tussen focussers en focustrainers wil bevorderen. Meer informatie vind je op focussenvlaanderen.be.

Supervisorenbijeenkomst


Twee maal per jaar komen de supervisoren samen voor overleg, vorming, en/of intervisie. Deze bijeenkomst wordt telkens gekoppeld aan de Novemberdag en de Algemene Vergadering. Meer informatie over de organisatie van de bijeenkomsten vind je onder 'Supervisoren'.