Gebruikersnaam:Paswoord:Blijf ingelogd:

Login

Lidmaatschap en belangstellingAANDACHT: Indien je reeds lid bent en je lidmaatschap wil wijzigen of indien je onze nieuwsbrief al ontvangt: log dan eerst in met je gebruikersnaam en paswoord op de home-pagina voor je een nieuw lidmaatschap aanvraagt. Je kan steeds ons secretariaat contacteren wanneer je je inloggegevens kwijt bent (secretariaat@vvcepc.be)De Vlaamse Vereniging voor Clëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling behartigt de beroepsbelangen van haar leden en vertegenwoordigt deze tegenover overheden, zorgverzekeraars en andere nationale en internationale beroepsverenigingen. De vereniging helpt bij de verdere professionele ontwikkeling van haar leden door de kwaliteit te controleren van gespecialiseerde opleidingen en door het inrichten van studiedagen en permanente vorming.
Lidmaatschap bij VVCEPC impliceert automatisch ook werkend of toegetreden lidmaatschap bij BWP.  Meer info over de BWP vind je hier: https://www.bwpsychotherapie.be.


KLIK HIER OM NAAR DE FORMULIEREN TE GAAN WAARMEE JE JE LIDMAATSCHAP OF TOETREDING ALS BELANGSTELLENDE KAN AANVRAGEN

Aanvragen voor een erkenning als lid psychotherapeut, counselor, (aspirant-)supervisor en senior lid:
De bijeenkomsten van de erkenningscommissie vinden twee maal per jaar plaats: in MAART en in OKTOBER. Wie zijn aanvraag tot lid psychotherapeut of counselor dan graag behandeld ziet, dient ten laatste EIND FEBRUARI of EIND SEPTEMBER zijn aanvraag te hebben ingediend. Dit geldt ook voor leden die een ander statuut willen aanvragen. Een aanvraag kan worden ingediend door met de eigen log-in in te loggen op onze website, en via tabblad 'word lid' het formulier voor het gewenste statuut zo volledig mogelijk in te vullen.

Leden

Kunnen zich kandidaat stellen om lid te worden van onze vereniging: counselors en clëntgericht-experiëntiële psychotherapeuten die aan specifieke opleidingsvoorwaarden hebben voldaan, die blijk geven van een actieve beroepsbeoefening en die de deontologische code van de VVCEPC onderschrijven. Aanvragen tot lidmaatschap gebeuren online via bovenstaande formulieren. Deze  worden twee maal per jaar behandeld door de erkenningscommissie, met name in maart/april en september/oktober en dienen hiervoor tijdig ingediend te worden (ten laatste op 1 maart - 1 september). Na de vergadering neemt de voorzitter van de erkenningscommissie contact op om het resultaat mee te delen. De volledige beschrijving van de aanvraagprocedure, de specifieke criteria en de procedure voor de toekenning van het lidmaatschap zijn te vinden in het huishoudelijk reglement (art. I.2) dat je onderaan kan downloaden.

Nieuw erkende leden (leden die op de Erkenningscommissie in maart of oktober werden besproken) ontvangen aan het einde van het jaar waarin zij erkend werden een betalingsuitnodiging voor het daaropvolgende kalenderjaar. Uiteraard bestaat de mogelijkheid dat kandidaten die een aanvraag hebben ingediend tot psychotherapeut lid reeds in het jaar van hun aanvraag toetreden als 'belangstellende', in afwachting van een lidmaatschap als psychotherapeut lid en de bijhorende betaling als volwaardig lid.

Als lid ontvang je de driemaandelijkse uitgave van het Nederlandstalige Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie en The Journal of the World Association for Person-Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling. Ook kan je tegen een verminderd tarief lid worden van de wereldorganisatie WAPCEPC. Daarnaast heb je recht op een verminderd tarief bij onze studiedagen en kan je je praktijkgegevens bekend maken op onze website.

Binnen onze leden onderscheiden we volgende categorieën:

Counselor of Psychotherapeut
Een lid dat Counselor of Psychotherapeut is heeft de vereiste algemene vooropleiding genoten, heeft aan de vereiste opleidingsvoorwaarden tot counselor of psychotherapeut voldaan, geeft blijk van actieve beroepsbeoefening en onderschrijft de deontologische code van VVCEPC. Meer informatie hierover is terug te vinden in het huishoudelijk regelement (zie onderaan).

Aspirant supervisor
Een aspirant supervisor is als psychotherapeut of counselor reeds lid van de vereniging, heeft minstens vier jaar beroepservaring na het afronden van de opleiding, is lid van een overwegend cliëntgerichte intervisiegroep of staat onder supervisie van een erkend lid-supervisor en is op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de clëntgericht-experiëntiële psychotherapie door middel van vorming en bijscholing. Wie erkend aspirant-supervisor wil blijven, dient na vijf jaar een nieuwe aanvraag in te dienen en hierbij aan te tonen deelgenomen te hebben aan de vorming voor supervisoren en in supervisie te zijn bij een erkend supervisor over de eigen supervisies. Meer informatie hierover is terug te vinden in het huishoudelijk regelement (zie onderaan).

Supervisor
Een supervisor is minstens 2 jaar lid als aspirant-supervisor, heeft minstens zes jaar ervaring als cliëntgericht-experiëntiëel psychotherapeut (praktijk tijdens de opleiding niet mee inbegrepen) en is op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie. Daarnaast heeft de supervisor vorming en bijscholing op het vlak van supervisie. gevolgd Wie erkend supervisor wil blijven, dient om de vijf jaar een nieuwe aanvraag in te dienen en hierbij te voldoen aan een aantal criteria. Meer informatie hierover is terug te vinden in het huishoudelijk regelement (zie onderaan).

Senior lid
Een senior lid is minstens 15 jaar lid van de vereniging, heeft minstens 15 jaar beroepservaring, neemt deel aan een overwegend cliëntgericht-experiëntiële intervisiegroep of staat onder supervisie van een erkend lid-supervisor en is op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie door middel van vorming en bijscholing. Meer informatie hierover is terug te vinden in het huishoudelijk regelement (zie onderaan).

Lidgeld

Lid: 145 euro
Lid, samenwonend met een ander lid: 80 euro

Juiste betalingsgegevens zijn terug te vinden op de betalingsuitnodiging die per mail wordt verstuurd na het indienen van een aanvraag. Bij de betaling is het belangrijk om exact dezelfde gestructureerde mededeling te gebruiken als diegene die op het factuur vermeld staat. Deze mededeling is namelijk gelinkt aan het computerbestand van de vereniging en aan het boekhoudkundig systeem. Wanneer niet exact dezelfde mededeling gebruikt wordt, zal de betaling niet herkend worden.

Belangstellenden

Het is ook mogelijk om als niet-therapeut of niet-counselor deel te nemen aan de activiteiten en vergaderingen van de vereniging, waarbij als enige voorwaarde een bijzondere belangstelling wordt verwacht voor het cliëntgericht-experiëntiële gedachtegoed, ook buiten de strikt therapeutische toepassingen. Deze belangstelling kan ondermeer blijken uit het beginnen van een opleiding in de cliëntgerichte benadering of deelname aan de Werkgroep Focussen Vlaanderen.

Als belangstellende (al dan niet in opleiding) ontvang je driemaandelijks het Nederlandstalige Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie. Daarnaast heb je recht op een verminderd tarief bij onze studiedagen. Belangstellenden hebben een adviserende bevoegdheid en geen stemrecht op de Algemene Vergadering.

Aanvragen om 'belangstellende' of 'belangstellende in opleiding' te worden kunnen op elk moment van het jaar ingediend worden via de formulieren bovenaan deze pagina. Na betaling van het toetredingsgeld wordt je aanvraag automatisch goedgekeurd. Indien je voor het eerst toetreedt, rekenen we bij je aanvraag het toetredingsgeld  aan voor het lopende jaar. Voor aanvragen na 1 september geldt dit toetredingsgeld meteen ook voor het daaropvolgende jaar. Bij je aanvraag kan je opteren om geen tijdschrift te ontvangen, op voorwaarde dat je gehuwd bent of samenwoont met een ander lid of belangstellende. Indien dit andere lid het volledige lidgeld/toetredingsgeld betaalt, betaal jij slechts 80 euro.

Belangstellenden
Het toetredingsgeld hiervoor bedraagt jaarlijks 115 euro.

Belangstellenden in opleiding
Als counselor of therapeut in opleiding in één van de door VVCEPC erkende opleidingen (klik op de rode tekst voor de lijst met erkende opleidingen) krijg je 20 euro korting (95 euro). Het statuut van belangstellende-in-opleiding veronderstelt dat men effectief is ingeschreven aan het opleidingsinstituut. Mensen die de opleiding hebben afgerond, maar het specialisatieverslag nog moeten schrijven, vallen daarom onder het statuut 'belangstellende' en dienen, indien nodig, hun statuutwijzigingen zelf aan te vragen als ze niet meer zijn ingeschreven aan het opleidingsinstituut.

Toetredingsgeld

Belangstellende: 115 euro
Belangstellende in een door de vvcepc erkende opleiding: 95 euro
Belangstellende, samenwonend met een ander lid/belangstellende: 80 euro

Juiste betalingsgegevens zijn terug te vinden op de betalingsuitnodiging die per mail wordt verstuurd na het indienen van een aanvraag. Bij de betaling is het belangrijk om exact dezelfde gestructureerde mededeling te gebruiken als diegene die op het factuur vermeld staat. Deze mededeling is namelijk gelinkt aan het computerbestand van de vereniging en aan het boekhoudkundig systeem. Wanneer niet exact dezelfde mededeling gebruikt wordt, zal de betaling niet herkend worden.