Gebruikersnaam:Paswoord:Blijf ingelogd:

Login

Nieuwsbrief focussen Vlaanderen april 2021

Soms heb je een klankbord nodig ......

NIEUWS VAN DE WERKGROEP


Focusing Vlaanderen (FV) ontwikkelt zich tot een bloeiende beweging. Al wie van Focusing houdt, behoort tot die beweging. Focusingprofessionals (trainers, psychotherapeuten, counselors, …) vormen een belangrijke deelgroep, maar natuurlijk horen alle liefhebbers van Focusing er bij.
Belangrijke initiatieven binnen onze beweging zijn:
 • De beoefening in Vlaanderen van Focusing door een steeds groeiende groep, individueel en/of in partnerschap
 • De diverse varianten van Focusing die in Vlaanderen beoefend worden (Whole Body Focusing, Inner Relationship Focusing, enz.)
 • De diverse vormingen die worden aangeboden door 32 focusing trainers (in opleiding)
 • De vele  open focusing avonden waar beoefenaars van Focusing elkaar kunnen ontmoeten en oefenen
 • De Inspiratiedagen waar focusingprofessionals elkaar steunen en teksten bestuderen
 • Het overleg van de Vlaamse coördinatoren
 • De Vlaamse FOT opleiding
 • Het wetenschappelijk onderzoek naar Focusing door KULeuven
 • De Uitwisselingsdagen waar alle focussers elkaar kunnen ontmoeten en waar je kan proeven van nieuwe en interessante toepassingen
 • De website waar coördinatoren, trainers, psychotherapeuten zich kenbaar kunnen maken en hun initiatieven posten
 • De gratis driemaandelijkse nieuwsbrief met 548 abonnees
Behalve de uitwisselingsdagen hebben al deze initiatieven zich dit werkjaar verder ontwikkeld, ondanks de pandemie! Dit getuigt van de kracht en levendigheid van FV.
Het werk van de werkgroep spitste zich dit jaar toe op 3 aspecten :
1. Naamsverandering van "Focussen Vlaanderen" naar "Focusing Vlaanderen
We organiseerden een peiling over deze vraag waarop 114 personen reageerden. Een ruime meerderheid van de deelnemers (80%) verkoos "Focusing Vlaanderen," Vanaf nu spreken we dus over "Focusing".
Een groepje van zes deelnemers aan de peiling heeft zich bezonnen over de resultaten van deze peiling en over ons woordgebruik.
2. Nieuwe website
De huidige website was technisch moeilijk te hanteren. In overleg met de VVCEPC die onze website beheerde maar ook op zoek is naar andere mogelijkheden en in overleg met Stichting Focusing Nederland vonden we een betaalbaar en betrouwbaar alternatief voor de website, gekoppeld aan MailChimp,
We hopen eind april over te schakelen naar de nieuwe website, op het adres focusingvlaanderen.be. Wie dan op de oude site terechtkomt, wordt automatisch doorgeschakeld. De nieuwe website biedt dezelfde functies als de vroegere site: informatie over Focusing en Focusing Vlaanderen, profielen van focusingprofessionals, aankondigingen van trainingen en andere activiteiten, en de mogelijkheid om een focusingpartner te zoeken.
3. De toekomst van de werkgroep
Deze groep had zich voorgenomen om een overgang te vormen en zich te bezinnen over een aantal vragen zoals: 
 • Wat is er in Vlaanderen méér nodig voor professionele focussers dan wat TIFI voorziet?
 • Hoe kunnen we zorgen dat niet-cliëntgericht-experiëntiële professionelen zich bij de beweging én ook bij de werkgroep thuis (blijven) voelen?
 • Hoe kunnen we zorgen dat ook niet-professionele focussers zich bij de beweging én ook bij de werkgroep thuis blijven/zouden voelen?
In mei hopen we met onze werkgroep een weloverwogen en goed geïnformeerd antwoord te formuleren op elk van bovenstaande vragen en dat in overleg met het VVCEPC bestuur. Het is in ieder geval onze betrachting om de uiteenlopende visies niet verder te verdelen maar ze juist te verbinden. Met die instelling wil de werkgroep volgend jaar ook verder werken.
Actieve medewerkers van de werkgroep waren dit jaar: Saren Swinnen, Erwin Vlerick, Jessie Delooz, Ingrid De Witte, Evie Kins (bestuurslid VVCEPC), Gerd Parquin, Mathias Dekeyser (voorzittersduo). De werkgroep neemt dit jaar afscheid van Erwin, Jessie, en Mathias.
Alle liefhebbers van Focusing zijn welkom om de ploeg te komen versterken voor het werkjaar 2021-2022. Speciale vaardigheden en Focusing expertise zijn niet vereist – breng vooral jezelf en je enthousiasme mee! We verwelkomen elke inbreng en elk inzicht.
i.o. van de werkgroep
Mathias en Gerd

OP ONTDEKKING IN FOCUSLANDSCHAP

Focussen Vlaanderen wordt Focusing Vlaanderen ... gevolgen voor het dagdagelijks woordgebruik


Met zes deelnemers aan de bevraging rond de naamswijziging van de beweging, kwamen we op dinsdag 23 februari samen om ons te buigen over de gevolgen voor afgeleide termen en begrippen rond Focusing. Het werd een korte, efficiënte en toch gezellige online meeting waarbij de aanwezigen vrij snel op dezelfde golflengte zaten. We durven hiermee veronderstellen dat bepaalde bedenkingen eerder evident zijn dan dat er zware discussies rond gevoerd moeten worden. Bovendien stellen we vast dat ondertussen ook in de dagdagelijkse communicatie al heel wat begrippen op deze manier hun ingang vonden.
Tijdens dit overleg kwamen we tot het besef dat een uniform woordgebruik wel handig is in functie van communicatie, website en aankondigingen, maar dat daarnaast het woordgebruik ook ergens relatief is. Of je nu spreekt over Focussen of Focusing… het is nog altijd de ervaring zelf die duidelijk maakt waarover het gaat. Ook de uitspraak van Eugène Gendlin zelf dat ‘Focusing des mensen is’ kwam nog eens ter sprake. We hopen vooral dat het gebruik van de term Focusing nieuwsgierigheid opwekt bij hen die met Focusing als methodiek/vaardigheid nog niet vertrouwd zijn.
Vanuit de vraag welke terminologie we op de website willen hanteren komen we tot volgende conclusies:
- We kiezen ervoor het begrip Focusing met een hoofdletter te schrijven, net als Focusing Vlaanderen als beweging. Samengestelde zelfstandige naamwoorden zouden we met kleine letter en aan elkaar schrijven. Bv. focusingcoördinator, focusingtrainer, focusingtraining, focusingmaatje, focusingpartner, focusingworkshop, focusingniveau, focusingoefening, open focusingavond, enz..
-O.w.v. het vlot taalgebruik zal het eerder de term ‘focusser’ (alsook focussen als werkwoord) zijn die gangbaar blijft voor ‘diegene die Focusing beoefent, ervaart … de persoon die een focusingproces doorloopt’.
-Andere veel voorkomende termen en begrippen als Living Forward Energy, Inner Living Forward, Felt Sense, Felt Shift, e.d. … schrijven we liefst met een hoofdletter. Het viel op dat de aanwezigen van dit korte overleg bij voorkeur de originele Engelstalige (Amerikaanse?) benamingen blijven gebruiken vanuit het gevoel dat elke poging tot vertaling toch ergens tekort schiet.
Met dank aan de aanwezigen Els, Gerd, Ingrid, Jessie, Lies en Luc

De verhouding tussen Focusing en Emotion Focused Therapy (EFT)  - Erwin Vlerick

Er wil nogal eens verwarring opduiken over de verhouding en/of het verschil tussen Focusing en EFT. Dat is niet zo verwonderlijk gezien beide voortkomen uit het proces - experiëntiële gedachtegoed. 
 
Kenmerkend voor Focusing is het centraal stellen van de Felt sense en het explorerend erbij zijn waardoor je toegang krijgt tot nieuwe betekenissen.  Gendlin werkte zijn ervaring  met focusing - en later ook Thinking at the Edge - verder uit in zijn proces theorie of Proces Model.  Hierin staat het “interaction - first” principe en het expliciteren van het impliciete centraal namelijk, dat de interactie met de beleving tot explicitering en verandering leidt.
Focusing – maar ook het ‘Ruimte maken’ - is, in het bijzonder helpend voor het ontwikkelen van een grotere emotionele intelligentie.  Deze emotionele vaardigheden ondersteunen het passend toegang verkrijgen tot onmiddellijke belevingen en het methodisch onderzoeken en reflecteren op iemands interne beleving.
Focusing speelt een belangrijke rol in EFT: 1) Het is vooral bruikbaar om cliënten in de beginfase van therapie de experiëntiële basisconcepten aan te leren.  2) Het wordt  als specifieke taak ingezet wanneer cliënten een onduidelijk gevoel  (felt sense) signaleren 3) Het helpt cliënten de juiste werkafstand in te nemen t.a.v. hun emotioneel ervaren bij overspoeling (cfr. Ruimte maken). 4) de verschillende stappen en cliëntprocessen in focusing kunnen op zichzelf gebruikt worden op bepaalde momenten tijdens het inzetten van andere EFT taken. Op die manier faciliteert het de andere taken.
 
EFT stelt emoties centraal en ziet emoties als bepalend voor de constructie van het zelf en de wijze waarop het zelf is georganiseerd, de zogenaamde emotieschema’s. In EFT is het bewerken van deze emotieschema’s het voornaamste doel van de behandeling.   Deze typisch cliëntgerichte benadering, waarbij het interne referentiekader van de cliënt uitgangspunt is en waarop door de therapeut empathisch wordt ingegaan, wordt
gecombineerd met een sturende, proces-directieve en experiëntiële interventiestijl
teneinde de beleving van de cliënt te verdiepen. EFT beschrijft verschillende procestaken waaruit al naargelang de markers  kan worden gekozen. Focusing is daar dus slechts één van. Voor de andere taken verwijs ik naar de literatuur.
Volgens de principes van de EFT  treedt verandering op door mensen te helpen aan hun emoties betekenis te verlenen door ze zich bewust te worden, ze te uiten, te reguleren, te overdenken, te transformeren en vervolgens anders te gaan beleven, en dit alles binnen de context van een empathische, procesbevorderende relatie (Greenberg, 2011).
Emotie veranderen met emotie is er een belangrijk principe.  Opeenvolgende emotionele stappen leiden tot verandering in emotie. Cliënten gaan door verschillende types emoties heen voordat zij tot verwerking komen: van globaal en ongedifferentieerd lijden, al dan niet via secundair reactieve emoties, naar primair maladaptieve emoties om te eindigen bij de primair adaptieve emoties en de vervulling van de behoeftes die hierin vervat liggen.
In het beschreven model van verandering is naast expressie van emotie vooral het expliciet symboliseren van de belichaamde betekenis van een doorleefde emotionele ervaring essentieel. Hierin vertoont het een belangrijke gelijkenis met Focusing.
In die zin kunnen we dan ook het concept ‘ emotie’ zoals dit in EFT  begrepen wordt in grote mate vergelijken met het concept ‘felt sense’ bij Gendlin. Emoties worden er gezien als gecondenseerde stukjes informatie die verdere exploratie  vragen van o.a. impliciete betekenissen, primaire emoties of onderliggende behoeften.
Verder lezen:
Depestele, F. (2018). Gendlins filosofie voor psychotherapeuten. Tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie, 56, 204-219.  https://www.tpep.nl/download/2373
Elliott, R., Watson, J.C., Goldman, R.N., & Greenberg, L.S. (2004). Learning emotion-focused therapy:The process-experiential approach to change. Washington, DC: American Psychological Association.
Greenberg, L.S. (2011). Emotion-Focused Therapy. Washington DC: American Psychological Association.
In Nederlandse vertaling (2012): Emotiegerichte therapie in de praktijk, Amsterdam: Hogrefe.
Pascual-Leone, A., Becking, J., Renders, K. & Kramer, E. (2017). Het sequentiële model van emotionele verwerking. Hoe cliênten emotie veranderen met emotie.  Tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie, 55, 75-90 https://www.tpep.nl/download/2296
Takens, R.J. (2013). Emotiegerichte Psychotherapie: een introductie. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 51, 6-27  https://www.tpep.nl/download/2069
  
Erwin Vlerick
psycholoog-psychotherapeut
Emotion Focused Therapy
Focusingtrainer-supervisor
evlerick.consult@scarlet.be
 

INITIATIEVEN IN BINNEN EN BUITENLAND

Ontmoetingsavond Focusing in kader van Emotion Awarness day op 2 juni 

Met Focusing Vlaanderen doen we graag mee met "emotion awareness day" 
Omdat Focusing zo een krachtige manier is in het omgaan met emoties.
https://www.emotionawarenessday.com/
 Op 2 juni van 19u30 tot 21u30 maken we samen ruimte voor de emoties van daar en dan. Eerst is er een korte inleiding door Ingrid en Saren en vervolgens kan je focussen in duo's. We doen ook een afsluit rondje. Een warme welkom in soms wat minder warme tijden!
Inschrijven kan bij: saren@ruimtevoorbezieling.be. Na de inschrijving sturen we jou de link.
Deelname is gratis. Je hebt minimum niveau 1 van Focusing gevolgd. 

Every bad feeling is potential energy toward a more right way of being if you give it space to move toward its rightness.” Eugene Gendlin

Uitwisselingsdag Focusing op 9 oktober 2021

We verlangen naar een uitwisselingsdag waar we elkaar kunnen terugzien en onze interesses, plannen rond Focusing kunnen delen.
We nemen ruim de tijd in de voormiddag om toe te komen en tijd te nemen om te luisteren naar onszelf en naar de anderen. Op de middag genieten we van een broodmaaltijd, babbelen bij of maken een wandeling. In de namiddag verruimen we onze blik en kijken naar de linken die er zijn tussen Focusing en Deep Democraty. Lies heeft van beide voldoende geproefd om ons mee te nemen in haar verhaal. 
We vragen een democratische bijdrage van €20.
Wie nu al graag inschrijft, kan dat bij gerd@cambiarte.be. In de volgende nieuwsbrief van 15 juli krijg je meer informatie. 


Bericht van TIFI : 2021 Advanced and certification Weeklong

Save the date : online july 19-24 2021 
Mark your calendars!
To make this Weeklong even more special,we're inviting you to make it a personal retreat and we're hoping this advance notice will help you start planning early.
If you can, choose a location that is inspiring and conducive to contemplation, possibly outside your home, such as a friend or relative's home.
We're looking forward to connecting with you!
Registration will be open soon
Meer info: https://focusing.org/event/advanced-and-certification-weeklong-2021

European Focusing Association

Elke eerste dag van de maand is er een ZOOM meeting van de European Focusing Association.
Iedereen is van harte welkom om er samen uit te wisselen, elkaar te leren kennen, na te denken over een mooie toekomst voor Focusing in Europa

This is open to everyone and is facilitated by members of the steering group. We are continuing to explore the further implying of ‘freedom and belonging’. We had fruitful explorations last time. There is also an option for development of the interest groups if needed. We hope you can come.
It’s the same link each time. Please let Patricia know you are planning to come, and she will send you a Zoom link for this meeting and any future meetings. Patricia’s email is patricf1956@gmail.com.

We meet on the first day of every month. Meeting on the 1st of the month means it will be a different day of the week, hopefully to include different people each time. So the next meeting will be 1 of may.


Overzicht activiteiten op de website Focussen Vlaanderen

Op volgende link vind je nog meer activiteiten van trainers en professionals Focussenvlaanderen.be
http://www.focussenvlaanderen.be/page?orl=8&ssn=&lng=1&pge=105

Terug naar overzicht